تلفن  4974-286-0919

ایمیل  info@rosepood.com

ROSE POOD

portfolio img 1

بخش تولید

توضیحات سالن تولید

جزئیات
portfolio img 2

بخش پزشکی

توضیحات مربوط به پزشکی

جزئیات
portfolio img 3

بخش بازرگانی و فروش

توضیحات مربوط به بخش بازرگانی و فروش

جزئیات